ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Umowy i prawo zobowiązań

Znaczna część wykonywanych przez nas czynności prawnych dokonuje się na podstawie umów, które stanowią element naszych codziennych działań. Poprawnie sporządzona i zawarta umowa zapewnia znajomość przez strony ich wzajemnych praw i obowiązków z niej wynikających, pozwala minimalizować ewentualne spory dotyczące jej przedmiotu, a także pozwala egzekwować świadczenia w przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.
W ramach świadczonych usług, Kancelaria zapewnia wsparcie w sporządzaniu umów tak, aby interes Klientów był jak najpełniej chroniony. Gotowi jesteśmy wspierać Państwa również w dochodzeniu należności wynikających z nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy.