ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Klienci indywidualni

 

 

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają profesjonalnego oraz etycznego podejścia, a także starannego rozpoznania potrzeb i sytuacji życiowej Klienta.  Prowadzimy je z najwyższą empatią, a naszym priorytetem jest dbałość o dobro i interes naszych Klientów.
Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje pomoc prawną, zarówno w postaci porad prawnych jak i reprezentacji przed sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • podział majątku wspólnego,
 • rozwód i separacja,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO RODZINNE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają profesjonalnego oraz etycznego podejścia, a także starannego rozpoznania potrzeb i sytuacji życiowej Klienta.  Prowadzimy je z najwyższą empatią, a naszym priorytetem jest dbałość o dobro i interes naszych Klientów.
Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje pomoc prawną, zarówno w postaci porad prawnych jak i reprezentacji przed sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • podział majątku wspólnego,
 • rozwód i separacja,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

Śmierć osób bliskich powoduje konieczność uregulowania spraw majątkowych po zmarłym. Kancelaria na podstawie wieloletniego doświadczenia w sprawach spadkowych udziela porad prawnych, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (stwierdzenie nabycia spadku),
 • odrzucenie spadku,
 • dział spadku,
 • zapisy i polecenia,
 • roszczenia z tytułu zachowku.

PRAWO SPADKOWE

Śmierć osób bliskich powoduje konieczność uregulowania spraw majątkowych po zmarłym. Kancelaria na podstawie wieloletniego doświadczenia w sprawach spadkowych udziela porad prawnych, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (stwierdzenie nabycia spadku),
 • odrzucenie spadku,
 • dział spadku,
 • zapisy i polecenia,
 • roszczenia z tytułu zachowku.

Często zmieniające się, zawiłe regulacje prawa pracy niejednokrotnie powodują powstawanie wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, co zakłóca sprawne funkcjonowanie środowiska pracy.
Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta przed sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • uznanie wypowiedzenia albo rozwiązania stosunku pracy za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy,
 • emerytalno-rentowe,
 • zasiłki chorobowe i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Często zmieniające się, zawiłe regulacje prawa pracy niejednokrotnie powodują powstawanie wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, co zakłóca sprawne funkcjonowanie środowiska pracy.
Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta przed sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • uznanie wypowiedzenia albo rozwiązania stosunku pracy za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy,
 • emerytalno-rentowe,
 • zasiłki chorobowe i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Dochodzenie zaległych należności dotyczy znacznej ilości polskich przedsiębiorców oraz niejednokrotnie jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym. Kancelaria oferuje Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w zakresie egzekwowania spłaty zobowiązań przez dłużników.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z dochodzeniem należności obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie optymalnej strategii odzyskiwania należności,
 • wsparcie w negocjowaniu zasad zapłaty należności,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Dochodzenie zaległych należności dotyczy znacznej ilości polskich przedsiębiorców oraz niejednokrotnie jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym. Kancelaria oferuje Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w zakresie egzekwowania spłaty zobowiązań przez dłużników.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z dochodzeniem należności obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie optymalnej strategii odzyskiwania należności,
 • wsparcie w negocjowaniu zasad zapłaty należności,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

 

 

 

Kancelaria oferuje pełen katalog usług związanych z rozwiązywaniem problemów prawnych dotyczących nieruchomości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestiach obejmujących własność nieruchomości oraz regulację ich stanu prawnego, jak również wspieramy w uzyskiwaniu niezbędnych aktów i decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym oraz procesem budowlanym.
Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym obejmuje pomoc prawną w postaci porad prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji i sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • eksmisje z lokali i nieruchomości,
 • obrót nieruchomościami (sprzedaż, darowizna, zamiana),
 • ochrona własności i posiadania nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka, służebności),
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • podział oraz łączenie nieruchomości,
 • najem i dzierżawa,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów o generalne wykonawstwo. 

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria oferuje pełen katalog usług związanych z rozwiązywaniem problemów prawnych dotyczących nieruchomości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestiach obejmujących własność nieruchomości oraz regulację ich stanu prawnego, jak również wspieramy w uzyskiwaniu niezbędnych aktów i decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym oraz procesem budowlanym.
Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym obejmuje pomoc prawną w postaci porad prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji i sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

 • eksmisje z lokali i nieruchomości,
 • obrót nieruchomościami (sprzedaż, darowizna, zamiana),
 • ochrona własności i posiadania nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka, służebności),
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • podział oraz łączenie nieruchomości,
 • najem i dzierżawa,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów o generalne wykonawstwo. 

Prawo ochrony konsumenta, szczególnie pod wpływem regulacji europejskich, nieustannie rozwija się i ewoluuje, przyznając konsumentom coraz więcej uprawnień. Świadomość konsumentów rośnie, a w konsekwencji oczekują oni poszanowania przez przedsiębiorców standardów prawa konsumenckiego. 
Oferta Kancelarii w zakresie spraw konsumenckich obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych oraz reprezentację przed sądami w następujących kategoriach spraw:

 • umowy pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,
 • postępowania reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • niedozwolone klauzule umowne.

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Prawo ochrony konsumenta, szczególnie pod wpływem regulacji europejskich, nieustannie rozwija się i ewoluuje, przyznając konsumentom coraz więcej uprawnień. Świadomość konsumentów rośnie, a w konsekwencji oczekują oni poszanowania przez przedsiębiorców standardów prawa konsumenckiego. 
Oferta Kancelarii w zakresie spraw konsumenckich obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych oraz reprezentację przed sądami w następujących kategoriach spraw:

 • umowy pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,
 • postępowania reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • niedozwolone klauzule umowne.

Kancelaria z najwyższą starannością reprezentuje Klientów w uzyskaniu najkorzystniejszych świadczeń dla osób poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych, od zakładów ubezpieczeń oraz od innych podmiotów zobowiązanych do zapłaty tych świadczeń.
Oferta Kancelarii w zakresie odszkodowań obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klienta wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, reprezentację przed sądami w szczególności z sprawach:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • błędów medycznych,
 • wypadków przy pracy,
 • zniszczenia własności.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria z najwyższą starannością reprezentuje Klientów w uzyskaniu najkorzystniejszych świadczeń dla osób poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych, od zakładów ubezpieczeń oraz od innych podmiotów zobowiązanych do zapłaty tych świadczeń.
Oferta Kancelarii w zakresie odszkodowań obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klienta wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, reprezentację przed sądami w szczególności z sprawach:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • błędów medycznych,
 • wypadków przy pracy,
 • zniszczenia własności.

Znaczna część wykonywanych przez nas czynności prawnych dokonuje się na podstawie umów, które stanowią element naszych codziennych działań. Poprawnie sporządzona i zawarta umowa zapewnia znajomość przez strony ich wzajemnych praw i obowiązków z niej wynikających, pozwala minimalizować ewentualne spory dotyczące jej przedmiotu, a także pozwala egzekwować świadczenia w przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.
W ramach świadczonych usług, Kancelaria zapewnia wsparcie w sporządzaniu umów tak, aby interes Klientów był jak najpełniej chroniony. Gotowi jesteśmy wspierać Państwa również w dochodzeniu należności wynikających z nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy.

UMOWY I PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Znaczna część wykonywanych przez nas czynności prawnych dokonuje się na podstawie umów, które stanowią element naszych codziennych działań. Poprawnie sporządzona i zawarta umowa zapewnia znajomość przez strony ich wzajemnych praw i obowiązków z niej wynikających, pozwala minimalizować ewentualne spory dotyczące jej przedmiotu, a także pozwala egzekwować świadczenia w przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.
W ramach świadczonych usług, Kancelaria zapewnia wsparcie w sporządzaniu umów tak, aby interes Klientów był jak najpełniej chroniony. Gotowi jesteśmy wspierać Państwa również w dochodzeniu należności wynikających z nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy.