ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Klienci biznesowi

 

 

Oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek obejmuje w szczególności:

 • doradztwo kontraktowe, w szczególności dotyczące sporządzania, opiniowania i negocjowania umów z kontrahentami,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych i arbitrażowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
 • pomoc prawną związaną z zakładaniem spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, jak również wsparcie w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w zakresie założenia, zawieszenia oraz zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • pomoc prawną w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz zmian w funkcjonowaniu firm, przede wszystkim podziałów, połączeń i przekształceń oraz innych rodzajów reorganizacji,
 • wsparcie w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji, jak również zbywania lub nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • obsługę korporacyjną osób prawnych i ich organów, w szczególności wsparcie w funkcjonowaniu zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów,
 • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań od członków zarządu spółek kapitałowych, w tym w przypadku niewypłacalności spółek,
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK

Oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek obejmuje w szczególności:

 • doradztwo kontraktowe, w szczególności dotyczące sporządzania, opiniowania i negocjowania umów z kontrahentami,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych i arbitrażowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
 • pomoc prawną związaną z zakładaniem spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, jak również wsparcie w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w zakresie założenia, zawieszenia oraz zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • pomoc prawną w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz zmian w funkcjonowaniu firm, przede wszystkim podziałów, połączeń i przekształceń oraz innych rodzajów reorganizacji,
 • wsparcie w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji, jak również zbywania lub nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • obsługę korporacyjną osób prawnych i ich organów, w szczególności wsparcie w funkcjonowaniu zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów,
 • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań od członków zarządu spółek kapitałowych, w tym w przypadku niewypłacalności spółek,
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi związane z obsługą prawną nieruchomości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestiach obejmujących własność nieruchomości oraz regulację ich stanu prawnego. Wspieramy również w uzyskiwaniu niezbędnych aktów i decyzji administracyjnych.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym obejmuje w szczególności następujące kategorie spraw:

 • ochrona własności i posiadania nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebności),
 • obrót nieruchomościami,
 • podział oraz łączenie nieruchomości,
 • najem i dzierżawa nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • eksmisje z lokali i z nieruchomości.
 • wsparcie Klienta w każdym stadium procesu budowlanego, w szczególności poprzez sporządzanie lub opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, organami administracji, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz wobec osób pozostających w sporze.

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi związane z obsługą prawną nieruchomości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestiach obejmujących własność nieruchomości oraz regulację ich stanu prawnego. Wspieramy również w uzyskiwaniu niezbędnych aktów i decyzji administracyjnych.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym obejmuje w szczególności następujące kategorie spraw:

 • ochrona własności i posiadania nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebności),
 • obrót nieruchomościami,
 • podział oraz łączenie nieruchomości,
 • najem i dzierżawa nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • eksmisje z lokali i z nieruchomości.
 • wsparcie Klienta w każdym stadium procesu budowlanego, w szczególności poprzez sporządzanie lub opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, organami administracji, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz wobec osób pozostających w sporze.

Dochodzenie zaległych należności dotyczy znacznej ilości polskich przedsiębiorców oraz niejednokrotnie jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym. Kancelaria oferuje Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w zakresie egzekwowania spłaty zobowiązań przez dłużników.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z dochodzeniem należności obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie optymalnej strategii odzyskiwania należności,
 • wsparcie w negocjowaniu zasad zapłaty należności,

reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Dochodzenie zaległych należności dotyczy znacznej ilości polskich przedsiębiorców oraz niejednokrotnie jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym. Kancelaria oferuje Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w zakresie egzekwowania spłaty zobowiązań przez dłużników.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z dochodzeniem należności obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie optymalnej strategii odzyskiwania należności,
 • wsparcie w negocjowaniu zasad zapłaty należności,

reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

 

Przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, coraz większa liczba przedsiębiorców wskazuje na niejasność regulacji oraz w konsekwencji, na rosnącą ilość problemów prawnych dotyczących kwestii pracowniczych. Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom wsparcie w prawnych aspektach organizacji środowiska pracy, jak również obsługuje procesy związane z restrukturyzacją firm, w tym związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych ze sprawami pracowniczymi obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w doborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
 • bieżącą analizę sytuacji pracodawców, w szczególności weryfikację ich działalności pod względem zgodności z przepisami prawa pracy oraz przygotowywanie rekomendacji,
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjacjach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w rozwiązywaniu oraz zapobieganiu sporów z pracownikami,
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych pracy,
 • obsługę procesów związanych z przejściem zakładu pracy,
 • wsparcie w zakresie stosunków pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentacjami pracowników,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, coraz większa liczba przedsiębiorców wskazuje na niejasność regulacji oraz w konsekwencji, na rosnącą ilość problemów prawnych dotyczących kwestii pracowniczych. Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom wsparcie w prawnych aspektach organizacji środowiska pracy, jak również obsługuje procesy związane z restrukturyzacją firm, w tym związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych ze sprawami pracowniczymi obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w doborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
 • bieżącą analizę sytuacji pracodawców, w szczególności weryfikację ich działalności pod względem zgodności z przepisami prawa pracy oraz przygotowywanie rekomendacji,
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjacjach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w rozwiązywaniu oraz zapobieganiu sporów z pracownikami,
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych pracy,
 • obsługę procesów związanych z przejściem zakładu pracy,
 • wsparcie w zakresie stosunków pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentacjami pracowników,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

Zagadnienia z zakresu prawa cywilnego pojawiają się na każdym etapie działalności biznesowej, począwszy od zawierania umów z kontrahentami, poprzez kwestie dotyczące własności, a skończywszy na dochodzeniu należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw cywilnych obejmuje w szczególności:

 • zagadnienia związane z działalnością kontraktową,
 • sprawy dotyczące własności i innych praw rzeczowych,
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • dochodzenie należności,
 • sprawy odszkodowawcze.

SPRAWY CYWILNE

Zagadnienia z zakresu prawa cywilnego pojawiają się na każdym etapie działalności biznesowej, począwszy od zawierania umów z kontrahentami, poprzez kwestie dotyczące własności, a skończywszy na dochodzeniu należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw cywilnych obejmuje w szczególności:

 • zagadnienia związane z działalnością kontraktową,
 • sprawy dotyczące własności i innych praw rzeczowych,
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • dochodzenie należności,
 • sprawy odszkodowawcze.

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca działalność władzy publicznej oraz jej stosunki z obywatelami. Ta gałąź prawa reguluje znaczną część zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców, której wiele aspektów niejednokrotnie zależy od uzyskania pozytywnej decyzji od organu administracji publicznej.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, jak również przed sądami administracyjnymi.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca działalność władzy publicznej oraz jej stosunki z obywatelami. Ta gałąź prawa reguluje znaczną część zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców, której wiele aspektów niejednokrotnie zależy od uzyskania pozytywnej decyzji od organu administracji publicznej.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, jak również przed sądami administracyjnymi.